1 2 3 4
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Stanovy ZH

Článek I. – Úvodní ustanovení

 1. Název politického hnutí je Zdravé Hradiště, zkratka je ZH (dále jen ZH).
 2. ZH je právnickou osobou, působící na území České republiky
 3. Předmětem činnosti ZH je politické působení ve smyslu zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Statutárním orgánem ZH jsou předseda. Podepisuje tak, že k názvu ZH připojí svůj podpis.
 5. Sídlem hnutí je Uherské Hradiště, Sokolovská 351, 686 01.
   

Článek II. – Programové cíle – 7 „O“

Cílem politického hnutí Zdravé Hradiště je zaujmout v komunální politice v Uherském Hradišti přední místo a prosadit plnění svého programu, který bude vždy aktualizován před novým volebním obdobím. K zásadám programu ZH patří:

 

 1. Obměna vedení radnice v Uherském Hradišti; členové ZH po zvolení do funkce zastupitele budou prosazovat a sami se tím budou řídit, že na pozici zastupitele města Uherské Hradiště bude zvolený zastupitel působit maximálně 2 volební období.
 2. Ozdravění komunální politiky v Uherském Hradišti. V zastupitelstvu prosazovat dělnou a konstruktivní atmosféru, kde bude brán zřetel na názory všech členů zastupitelstva a to bez ohledu na nositele politické příslušnosti. Vytvoření nových šancí pro projevení občanské demokracie, zrovnoprávnění postavení občan – úředník.
 3. Obnova všech čtvrtí města rovným dílem – podporovat vytvoření veřejně publikovaného seznamu akcí a projektů, které občané jednotlivých čtvrtí chtějí uskutečnit a ve veřejné diskusi a za odborného dohledu doporučíme k uskutečnění ty projekty, na které bude mít město Uherské Hradiště finance.
 4. Obrana proti důsledkům ekonomické krize a jiným okolnostem ovlivňujím tok peněz do městského rozpočtu. Prosazovat priority v rozvoji města s ohledem na očekávaný příjem financí - mezi 2 hlavní priority řadíme dopravu ve městě a zeleň. Do poradních orgánů města – komisí a výborů - prosazovat zástupce odborné veřejnosti ne pouze podle delegování politickými stranami, ale podle jejich odbornosti a zkušeností.
 5. Ochrana před nežádoucími vlivy – ekologickými a bezpečnostními. Dosažení označení města bezpečnosti a čistoty.
 6. Ozelenění - „Za Hradiště zelenější“ - komplexní program prosazení zastavení poklesu zeleně v centru města i okrajových čtvrtích. Oblast Rochusu chceme za rekreační oblast města a to bez staveb, které sem historicky a ekologicky nepatří..
 7. Oddlužení - dosáhnout zmírnění poklesu ratingu města a zastavit další zadlužování města odpovědnou komunální a personální politikou.
   

Článek III. – Členství v ZH, práva a povinnosti členů

Řádné členství

 1. Členem ZH se může být každý občan České republiky starší osmnácti let, který souhlasí s politickým programem a stanovami ZH, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
 2. Občan se stává členem ZH podpisem přihlášky a většinovým rozhodnutím členské schůze politického hnutí ZH.
 3. Dokladem o členství v ZH je členská legitimace.
 4. Členství v ZH zaniká:
 1. a. písemným prohlášením člena o vystoupení
  b. rozhodnutím členské schůze – zrušením členství
  c. smrtí člena

 

Práva členů

 

 1. Každý člen má stejná práva. Právem člena je volit a být volen do funkcí politického hnutí ZH a kandidovat do veřejných funkcí.
 2. Účastnit se jednání ZH a spolurozhodovat o činnosti ZH. Vyjadřovat své názory, připomínky a návrhy, požadovat jejich projednání a vyřízení.
 3. Být informován o průběhu a závěrech jednání orgánů ZH.
   

Politické hnutí ZH nebrání svým členům v účasti na kandidátkách jiných politických seskupení v krajských a parlamentních volbách.

Povinnosti člena

 1. Aktivně se podílet na činnosti ZH.
 2. Prosazovat programové cíle politického hnutí, uvedené v článku II. a schválený program .
 3. Dodržovat stanovy ZH.
 4. Dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů politického hnutí ZH
 5. Dbát o dobré jméno ZH
 6. Platit členské příspěvky schválené členskou schůzí.
   

Článek IV. – Organizační struktura

Politické hnutí Zdravé Hradiště nevytváří organizační jednotky.

Orgány politického hnutí ZH jsou:

 1. Výroční členská schůze,
 2. Členská schůze,
 3. Výbor.
 4. Kontrolní a smírčí komise
   

Výroční členská schůze se koná jedenkrát za rok.
Výroční členskou schůzi svolává výbor
Výroční členská schůze volí a odvolává předsedu politického hnutí ZH
Výroční členská schůze volí a odvolává výbor, volí a odvolává kontrolní a smírčí komisi.
Výroční členská schůze schvaluje zprávu předsedy o činnosti ZH, zprávu výboru o hospodaření ZH a zprávu kontrolní a smírčí komise.
Výroční členská schůze rozhoduje o změnách stanov.

Členské schůze se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Členské schůze svolává předseda politického hnutí Zdravé Hradiště.
Z každé schůze se pořizuje písemný zápis a prezenční listina

Výbor politického hnutí ZH (VZH)

a. je volen na dva roky
b. schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce
c. jednání VZH svolává předseda politického hnutí ZH
d. řídí činnost ZH v období mezi členskými schůzemi.
e. zajišťuje realizaci usnesení členských schůzí

 1. Výbor tvoří předseda, místopředseda a hospodář, zvolení výroční členskou schůzí.
 2. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.
 3. VZH
   
 4. Z jednání VZH se vyhotovuje písemný zápis.
   

Kontrolní a smírčí komise

 1. Kontrolním a smírčím orgánem politického hnutí Zdravé Hradiště je kontrolní a smírčí komise (KSK), komise má předsedu a 2 členy. Činnost se zaměřuje na:

  a. dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů ZH
  b. dodržování stanov ZH a vnitrostranických norem ZH
  c. hospodaření VZH
  d. řeší spory vzniklé mezi jednotlivými členy ZH
   
 2. Kontrolní a smírčí komise je ve své činnosti nezávislá. Člen kontrolní komise a smírčí komise nemůže zastávat funkci ve výboru ZH.
 3. Závěry, které učiní kontrolní a smírčí komise, jsou bezodkladně projednány na nejbližší členské schůzi
 4. Kontrolní a smírčí komise provádí průběžné kontroly a namátkové kontroly podle vlastního uvážení.
   

Článek V. – Společné zásady

Volby

 1. Volby všech orgánů ZH se provádí tajným hlasováním. Stejným způsobem se postupuje u všech návrhů personálního charakteru. To neplatí pro volby pracovních komisí, což jsou komise mandátová, volební a návrhová.
 2. Výsledek volby je platný, zúčastní-li se volby nadpoloviční většina členů ZH. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.
   

Usnesení orgánů ZH a jejich závaznost

 1. Členská schůze ZH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů s hlasem rozhodujícím.
 2. Usnesení orgánů ZH jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů a jsou doložena písemným zápisem z jednání spolu s prezenční listinou.
 3. Usnesení orgánů ZH jsou závazná pro všechny členy ZH.
   

Článek VI. - Zásady hospodaření

 1. Hospodaření ZH se řídí ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích a dalšími obecně platnými předpisy.
 2. Majetek ZH je vlastnictvím ZH jako celku a jednotlivým orgánům ZH je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře a užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu a údržbu.
 3. ZH hospodaří podle rozpočtu schváleného výroční členskou schůzí..
 4. Podrobná pravidla pro hospodaření ZH upravuje Základní směrnice pro hospodaření ZH.
 5. Pokud členská schůze ZH svým usnesením nerozhodne jinak, připadne majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zániku nebo sloučení politického hnutí Zdravé Hradiště, státu.
   

Článek VII . – Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Do zvolení řádných orgánů vykonává funkci předsedy ZH předseda Přípravného výboru ZH (dále jen PV ZH).
 2. Členové PV ZH se stávají členy ZH automaticky.
 3. Ustavující schůze ZH

 4. a. ustavující schůzi ZH svolává předseda PV ZH
  b. delegáty ustavující schůze s hlasem rozhodujícím jsou členové PV ZH
  c. hosty ustavující schůze určuje PV ZH
  d. ustavující schůze je usnášeníschopná vždy
  e. datum a místo ustavující schůze určí PV ZH a nejpozději 15 dní před jeho konáním jej oznámí všem delegátům ustavující schůze.
 5. Stanovy ZH nabývají účinnosti registrací na MV
 6. Stanovy ZH podléhají schválení ustavující členskou schůzí politického hnutí Zdravé Hradiště.
 7. PV ZH ukončí svoji činnost v den konání ustavující schůze politického hnutí Zdravé Hradiště.