1 2 3 4
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Volební program

Volebním sloganem Zdravého Hradiště je 
OTEVŘENĚ A ZODPOVĚDNĚ

Pro komunální volby nám bylo příděleno číslo                   3


Volební program Zdravého Hradiště

 

Pět hlavních programových priorit

1. Průhledná radnice

Myslíme, že radnice by neměla před občany města nic tajit. Její hospodaření by mělo být transparentní a snadno prokazatelné. Stejně tak by měly být vůči veřejnosti transparentní záměry města, připravovaná výběrová řízení, výsledky výběrových řízení a financování projektů hrazených z městské kasy. Občané by měli mít šanci se spolupodílet na zvelebování svého města tak, aby se zde žilo dobře všem a ne pouze vybraným skupinám.

2. Město pro všechny generace

Chceme podporovat kvalitní a zdravý životní styl u všech věkových skupin obyvatel. Za velmi důležitou považujeme podporu sociálně znevýhodněných, zdravotně handicapovaných občanů a rodin s malými dětmi. Chceme umožnit předškolní vzdělávání všem dětem a zasadíme se o vybudování příjemných dětských hřišť. Podpoříme aktivní zapojení zástupců mladé generace ve veřejném životě.

Kultura národa se pozná také dle toho, jak se dokáže postarat o své seniory a nemohoucí občany. Zde chceme rozšířit nabídku služeb například vybudováním klubu pro seniory.

Prioritou při financování sportu má být hlavně podpora sportování všech skupin obyvatelstva, nejen členů velkých klubů.

Budeme se snažit, aby naše město bylo právem nazýváno městem stromů, podpoříme výsadbu a budování relaxačních zón nejen v centru města.

3. Řešení dopravní situace na území města

Usilujeme o výrazné úpravy MHD, jako je například zavedení tras napříč celým městem i okolím namísto všech tras vedoucích pouze do centra města. Za důležité považujeme navýšit počet zastávek městské hromadné dopravy, například o zastávku u Kauflandu a vlakového nádraží. Důležité jsou také tarifní jízdenky pro cestování městem.

Dále se chceme zasadit o zbudování severního obchvatu města, tj. přemostění řeky Moravy v Jarošově, směrem do Starého Města.

4. Více pozornosti jednotlivým částem města

Město Uh. Hradiště vynakládá nemalé částky a úsilí na budování velkých projektů typu Parku Rochus, aquaparku, fotbalového stadionu apod. Ano, pravda je, že všechno to jsou investice pro širokou veřejnost z Uh. Hradiště (22 566 lidí). Ale jedná se většinou o podporu zábavy a relaxování obyvatel, což nevyužívá každý a každodenně. Mnoho prostředků se investuje pouze do centra města, oprav památkových budov, revitalizace hřišť poblíž centra atd.

Často se ale zapomíná na klasické a běžné lidské potřeby, a to hlavně v okrajových částech města - Mařatice, Východ, Štěpnice, Sady, Míkovice, Vésky, Jarošov. Jako příklad můžeme uvést opravy chodníků, opravy kanalizací, zastřešení autobusových zastávek, opravy cest, dětských hřišť, rozšířená parkoviště, kontejnery na odpadky. Pro občana je velmi důležité, aby nebyla každodenně ohrožena jeho bezpečnost, například při cestě do zaměstnání a zpět domů.

Chceme se zasloužit o větší podporu všech okrajových částí města Uh. Hradiště stejným dílem. Za pomoci našich členů v místních komisích chceme lépe využívat finanční prostředky z rozpočtu města.

5. Ne zbytečným a megalomanským projektům

Souhlasíme s tím, že v minulých letech bylo řešeno i to, co nás všechny trápí. Za velmi zdařilou považujeme například revitalizaci území bývalých kasáren. Projekt revitalizace ulice Verbířská byl určitě přínosem. Vznikla nová parkovací místa, chodníky, byla vysazena nová zeleň.

Pak ale existují projekty, které považujeme za zbytečně drahé, případně megalomanské. Jako příklad můžeme uvést drahou rekonstrukci aquaparku. Chápeme, že rekonstrukce byla nutná, jen mohla být levnější, na což poukazovali zastupitelé opozice. Dalším příkladem může být megalomansky pojatý projekt Parku Rochus. Chápeme, že je nutná revitalizace a údržba této lokality, chtěli bychom se ale zasadit o to, aby Rochus zůstal lokalitou přírodní, takovou, kterou budou využívat k odpočinku a rekreaci především obyvatelé našeho města.

Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života občanů, přispějí k základní vybavenosti pro občany města a k jejich spokojenosti. Chceme zbavit naše město neudržovaných městských pozemků, nerovných chodníků a chceme, aby naše město bylo právem nazýváno městem stromů.

 

Program Zdravého Hradiště

Ekonomicky Zdravé Hradiště

Zajištění vyrovnaného rozpočtu města
Průhledná radnice – transparentní financování, zveřejňování smluv nad určitou hodnotu
Zamezení realizace zbytečně drahých a megalomanských projektů
Zajištění financí z fondů EU a rozpočtu ČR na smysluplné projekty
Podpoření malých a středních podnikatelů
Zlevnění městských ploch a prostor pro nájemce k podnikání
Zamezení skokových navýšení daně z nemovitosti, svozu odpadu
Snížení počtu zaměstnanců městského úřadu a počtu místostarostů ze tří na dva

Názorově Zdravé Hradiště

Zlepšení komunikace s občany
Podpoření rozumných projektů napříč politickými stranami
Zapojení obyvatel města do řešení problémů

Ekologicky Zdravé Hradiště

Podpoření výsadby a pravidelné údržby zeleně
Vytvoření odpočinkových zón
Vytvoření pozice zahradního architekta
Naslouchání hlasu odborníků v oblasti životního prostředí
Snížení negativního vlivu firem v Uh. Hradišti na životní prostředí obyvatel
Prosazení přijetí vyhlášky o omezení hluku
Snížení negativního dopadu dopravy na obyvatele Uh. Hradiště
Podpoření snahy o lepší dostupnost MHD

Fyzicky Zdravé Hradiště

Podpoření akcí pro zlepšení zdraví a kondici obyvatel Uh. Hradiště
Podpoření menších sportovních klubů a oddílů
Vybudování relaxačních zón pro všechny generace
Podpoření občanských spolků, umělců a hudebníků

Urbanisticky Zdravé Hradiště

Zamezení výstavby objektů nezapadajících do charakteru dané lokality
Schválení výškového normativu
Zamezení zastavování volných ploch
Zachování funkčního charakteru Masarykova náměstí

Sociálně Zdravé Hradiště

Zapojení lidí bez domova do výstavby sociálního bydlení
Podpoření projektů k dostupnosti bydlení pro mladé rodiny